top of page

Registrering och sekretesspolicy

Detta är ett register och dataskyddsförklaring i enlighet med företagets personuppgiftslag (10 och 24 §§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad den 11 augusti 2018. Senaste ändring 11.08.2020.

 

1. Registrator

TACO NITO OY, AURAKATU 3, 20100, ÅBO

 

2. Registeransvarig kontaktperson

Jan-Erik Vuorinen, 0405941652, taconito@live.com

 

3. Registrera namn

marknadsföringsregister

 

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
- samtycke från personen (dokumenterat, frivilligt, individualiserat, informerat och otvetydigt)
- ett avtal som den registrerade är part i
- den registeransvariges berättigade intresse av kundförhållandet

Syftet med personuppgiftsbehandling är marknadsföring

 

5. Datainnehåll i registret

Uppgifter som ska antecknas i registret är: persons namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress). Data lagras i ett (1) år.

 

6. Regelbundna informationskällor

De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. Från meddelanden som skickas via webbformulär, via e-post, telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

 

7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Information lämnas inte regelbundet till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

 

8. Principer för registerskydd

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

 

9. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

 

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att bli glömd"). De registrerade har även andra Rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

bottom of page